Skip links

Etický kodex

Preambula

Zamestnanci gr8design s.r.o. sa riadia Etickým kódexom, ktorý vymedzuje pravidlá správania sa so cťou k firemným hodnotám, k svojim zákazníkom, zamestnancom, kolektívu spolupracovníkov a ku všetkým  hodnotám spoločnosti. Je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti a tak sa stáva naša spoločnosť zodpovedným a dôveryhodným parterom voči dodávateľom aj zákazníkom.

Prioritou každodennej práce je súlad morálky a etiky s firemnými hodnotami spoločnosti. Vyjadrením Etického kódexu je lojalita voči firme a jej prejavom, správanie kolektívu zamestnancov voči sebe a zákazníkom.

Zabezpečenie tímovej stability v spoločnosti nastáva upevnením osobnej zodpovednosti za procesy práce pri vymedzenom  rámci správania medzi vnútropodnikovými klientmi. Osobná zodpovednosť každého jednotlivca podľa smerníc spoločnosti a etiky správania sa je základným kameňom zdravej spoločnosti, ktorá si svoje postavenie buduje každodenným úsilím svojich zamestnancov. Správanie, ktoré je v rozpore s týmto kódexom, ohrozuje záujmy spoločnosti, ktoré firma nebude tolerovať.

Spokojnosť zákazníka

Zamestnanci gr8design s.r.o. pracujú s nadšením tak, aby v odberateľoch vzbudzovali dôveru, stabilitu a zodpovednosť.
Zamestnanci gr8design s.r.o. uplatňujú všetky svoje tvorivé schopnosti, aby vytvárali trvalé hodnoty vo vzťahoch s odberateľmi.
Zamestnanci gr8design s.r.o. vnímajú ochranu životného prostredia ako hodnotu a prioritu, o ktorú sa náležíte starajú.
Zamestnanci gr8design s.r.o. nepodporujú finančne ani inak žiadne politické strany ani hnutia.
Zamestnanci gr8design s.r.o. využívaním progresívnych informačných technológií prispievajú k strategickému postaveniu svojho zákazníka na poli jeho záujmov.

Pri svojej orientácii na zákazníka uvedomujúc si, že vlastná ekonomická situácia je v priamej súvislosti od spokojnosti poskytovaných služieb, zamestnanci gr8design s.r.o. konajú v rámci dobrých mravov a čestne.
Ak pri svojej obchodnej činnosti zamestnanec gr8design s.r.o. z nejakého dôvodu nevie splniť želanie zákazníka, informuje ho o skutočnosti bezodkladne s navrhnutým riešením, ktoré je pre obe strany akceptovateľné.
gr8design s.r.o. informuje o svojich činnostiach zákazníkov objektívne jasne a zrozumiteľne a tí sa môžu spoľahnúť na diskrétnosť, ochranu zverených informácií a obchodného tajomstva.

Záväzok voči dodávateľom

gr8design s.r.o. má záujem spolupracovať s korektnými dodávateľmi a tak zabezpečiť svoje dobré meno na trhu. Dobré meno je pre gr8design s.r.o. veľmi dôležité aj u svojich dodávateľov, od ktorých nadobúda tovar zodpovedajúcej kvality s dobrými obchodnými podmienkami.
gr8design s.r.o. sa zaväzuje byť spoľahlivým, čestným, dôveryhodným obchodným partnerom pre všetky podnikateľské subjekty, s ktorými prichádza do styku.
gr8design s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z uzavretých zmlúv.

Záväzok voči konkurencii

gr8design s.r.o. považuje konkurenciu za profesionálov v rovnakej branži, s ktorými zvádza hospodársku súťaž. Nevyhýba sa spolupráce pri výmene tovaru a služieb. Rešpektuje a podporuje pravidlá konkurenčnej súťaže v domácom či zahraničnom styku.

Zasadzuje sa pri riešení spoločných problémov k spolupráci.

Ochrana dobrého mena a majetku

Každý zamestnanec na verejnosti reprezentuje nielen sám seba, ale takisto firmu, ktorej je zamestnancom. Z tohto dôvodu  každý zamestnanec dbá o dobré meno firmy a o ochranu jej záujmov.
Každý zamestnanec je povinný ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo firmy, telefóny, notebooky, e-mail, rovnako ako aj počítačové vybavenie vrátane hardvéru a softvéru, služobného vozidla a všetkých zamestnávateľom zverených hodnôt.

Záväzok k zamestnancom a spolupracovníkom 

Podstata podnikania spoločnosti spočíta v ľuďoch, ako najväčšieho bohatstva spoločnosti.
Spoločnosť gr8design s.r.o. dbá o to, aby svojim pracovníkom vytvárala optimálne sociálne podmienky, príjemnú a pokojnú atmosféru pre vysokokvalifikovanú a tvorivú prácu.
Spoločnosť gr8design s.r.o. všestranne podporuje profesionálny rast pracovníkov, ktorý by mal byť v súlade s potrebami jej rastu, s cieľom vytvoriť jedinečný tím vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti odbornosti administrácie, schopnosti Logart a výrobných technológií a systémov pre tlač.
Tieto pravidlá neobmedzujú právo firmy na vytvorenie si disciplíny u svojich zamestnancov, alebo ukončenia zamestnaneckého vzťahu s pracovníkmi, v súlade s platnými zákonmi.

Spoločnosť gr8design s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať Zákonník práce a všetky zákonné opatrenia, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.
Spoločnosť gr8design s.r.o. dodržiava všetky zákonné normy a smernice, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti práce pracovníkov. Zároveň vyžaduje od všetkých svojich pracovníkov, aby rešpektovali  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce na svojom pracovisku, ako aj na pracovisku zákazníkov a obchodných partnerov.
V spoločnosti gr8design s.r.o. je nulová tolerancia k požívaniu alkoholu na pracovisku, alebo pred nástupom do práce a k požívaniu omamných látok.
gr8design s.r.o. včas a pravdivo informuje pracovníkov o svojich podnikateľských plánoch, aby každý vedel o zámeroch a cieľoch firmy a mohol sa s nimi stotožniť.
gr8design s.r.o. nebráni politickej angažovanosti svojich pracovníkov. Považuje ju však za ich súkromnú aktivitu, ktorou sa nemôžu zaoberať ani počas pracovnej doby, ani v priestoroch spoločnosti, ani so zverenou technikou, či vozovým parkom.

Záväzok zamestnancov voči LogART

Základom je vzájomná úcta, rešpektovanie ľudských práv a zdržanie sa od akejkoľvek formy diskriminácie. Zodpovednosť, slušnosť a tolerancia charakterizujú správanie každého člena kolektívu spoločnosti.
Pracovníci spoločnosti gr8design s.r.o. sa podieľajú na vytváraní atmosféry otvorenosti, kolegiálnosti a spolupatričnosti. V prípade konfliktov, alebo akýchkoľvek nedorozumení sa požaduje od každého ústretovosť a ochota zapojiť sa do hľadania riešenia vzniknutej situácie.
gr8design s.r.o. sa uchádza u svojich pracovníkov o ich lojálnosť. Lojálnosť k firme však nevylučuje kritický postoj k dianiu vo firme. Kritika je však konštruktívna a objektívna, mala by sa prezentovať kultivovaným spôsobom tak, aby nedehonestovala iného človeka alebo skupinu ľudí.
Každý pracovník, ktorý disponuje informáciami a poznatkami, ktoré sú profesionálne spojené s činnosťou firmy, je povinný sa podeliť o ne so spolupracovníkmi vo vedení spoločnosti.  Zamlčovanie informácií  je neprípustné.
Každý pracovník spoločnosti gr8design s.r.o. vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant firmy, preto dbá o jej dobré meno. Na verejnosti poskytuje o firme len také informácie, ktoré sú bežne prístupné a dbá o ochranu a zamedzuje úniku obchodného tajomstva.
Zamestnanci gr8design s.r.o. chodia oblečení podľa Dress Code.
Všetci pracovníci spoločnosti gr8design s.r.o. zachovávajú mlčanlivosť vzhľadom na vnútorné informácie firmy, ktoré získavajú počas pracovného pomeru. Tieto informácie sa považujú za dôverné.
Každý pracovník spoločnosti gr8design s.r.o. chráni duševné a materiálne vlastníctvo firmy. Hmotný a nehmotný majetok firmy používa výhradne na pracovné účely. Na súkromné účely možno majetok firmy použiť iba s vedomím a súhlasom nadriadeného pracovníka, resp. v súlade s vnútornými smernicami firmy.
Spoločnosť gr8design s.r.o. úzkostlivo dbá o rešpektovanie práva a etiky v oblasti svojich podnikateľských aktivít, preto jej pracovníci môžu vo svojej práci používať iba legálne zakúpený softvér.
Každý pracovník spoločnosti gr8design s.r.o. dbá vo svojom súkromnom živote o to, aby sa vyvaroval vzniku konfliktu záujmov. Konfliktom záujmov sa rozumie každá situácia, keď osobné záujmy pracovníka ohrozia plnenie jeho záväzkov k firme, alebo záujmom firmy. Keď si pracovník nie je istý, či svojou činnosťou, alebo podnikateľskou aktivitou, on alebo niekto z jeho najbližších príbuzných nevytvoril bázu pre konflikt jeho osobných a pracovných záujmov, musí sa čo najskôr kontaktovať so svojim nadriadeným a hľadať východisko so vzniknutej situácie.

Záväznosť etického kódexu

Všetci pracovníci spoločnosti gr8design s.r.o. a všetky osoby, ktoré vystupujú v mene spoločnosti gr8design s.r.o. nezávisle od formy pracovného či partnerského vzťahu sú povinní správať sa v súlade s Etickým kódexom spoločnosti gr8design s.r.o..
Odporúča sa, aby sa každý, kto si nie je istý, či by určitým konaním neporušil Etický kódex spoločnosti gr8design s.r.o., obrátil o radu na svojho priameho nadriadeného, alebo na osobu, ktorá je vo firme poverená riešením etických otázok.
Záväzkom kódexu je, aby každý, kto vie o porušení Etického kódexu, alebo je presvedčený, že určité konanie bude mať za následok porušenie Etického kódexu, informoval o tom priameho nadriadeného, alebo osobu poverenú riešením etických otázok.

Informáciu o porušení Etického kódexu spoločnosti gr8design s.r.o. možno podať akýmkoľvek spôsobom u riaditeľa spoločnosti. Na účely oznamovania porušenia Etického kódexu spoločnosti gr8design s.r.o. sa špeciálne zriaďuje aj emailová schránka etickykodex@peraspotlacou.sk

Používame súbory cookies Na týchto stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, bez nich by sme inak nemohli fungovať. S tým nič nenarobíme. Iné mám ale pomáhajú vylepšiť Váš zážitok z nakupovania. Aby sme ich ale mohli využívať, potrebujeme Váš súhlas. Ten nám môžete udeliť pomocou "Povoliť všetko".